Dochód z gospodarstwa rolnego w roku akademickim 2020/2021

 

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

W Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej działa rozbudowany system pomocy materialnej dla studentów, na który składają się stypendia finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora  (za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne, naukowe).

Pomoc socjalna i stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na okres  5 lub 10 miesięcy.
Student znajdujący się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej spowodowanej zdarzeniem losowym może liczyć również na wsparcie finansowe w postaci tzw. zapomogi, o którą może ubiegać się nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.
Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są co miesiąc.

Stypendium socjalne od roku ak. 2020/2021 wypłacane będzie w maksymalnej wysokości nawet 1.000,00 zł/m-c, a stypendium rektora w wysokości 700,00 zł/m-c. Stypendium dla osób niepełnosprawnych uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności i wynosi maksymalnie 700,00 zł/m-c. Jednorazowa zapomoga losowa wypłacana jest w kwocie do 50% minimalnego wynagrodzenia.
Otrzymywana pomoc materialna pozwala studentom z powodzeniem opłacić czesne, zakwaterowanie, wyżywienie.

Wszystkie informacje dotyczące stypendiów dostępne są na Wirtualnej Uczelni w zakładce “Wiadomości -> Stypendia”

Stypendia – informacje MNISW

Wszelkie informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału:

tel. 17/ 866 04 30 wew. 20 lub dziekanat@wsie.edu.pl