Dochód z gospodarstwa rolnego w roku akademickim 2016/2017

 

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

W Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej działa rozbudowany system pomocy materialnej dla studentów, na który składają się stypendia finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych studentów (za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne, naukowe).

Pomoc socjalna i stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na okres  5 lub 10 miesięcy.
Student znajdujący się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej spowodowanej zdarzeniem losowym może liczyć również na wsparcie finansowe w postaci tzw. zapomogi, o którą może ubiegać się nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.
Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są co miesiąc. Student może otrzymywać jednocześnie kilka stypendiów (np. socjalne + specjalne dla osób niepełnosprawnych + stypendium rektora) o ile ich łączna wartość nie przekroczy 90% najniższego wynagrodzenia asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich, co wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Stypendium socjalne od roku ak. 2016/2017 wypłacane będzie w maksymalnej wysokości nawet 1.000,00 zł/m-c, a stypendium rektora w wysokości 700,00 zł/m-c. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności i wynosi maksymalnie 500,00 zł/m-c. Jednorazowa zapomoga losowa wypłacana jest w kwocie ok. 1.000,00 zl.
Otrzymywana pomoc materialna pozwala studentom z powodzeniem opłacić czesne, zakwaterowanie, wyżywienie.

Wszystkie informacje dotyczące stypendiów dostępne sa na Wirtualnej Uczelni w zakładce “Wiadomości -> Stypendia”

Wszelkie informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału:

tel. 17/ 866 04 30 wew. 20 lub dziekanat@wsie.edu.pl