Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia trwa do 31.08.2019 r.

Kandydat powinien dokonać elektronicznej rejestracji na studia za pośrednictwem udostępnionej platformy oraz złożyć wymagane dokumenty w terminie rekrutacji – osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną.
Kandydat na studia zobowiązany jest do wniesienia wymaganej opłaty wpisowej i rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany podczas rekrutacji on-line.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje kandydatów, którzy złożyli wymagane dokumenty w terminie rekrutacji:
1) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej,
2) podanie na obowiązującym formularzu WSI-E (wydruk z systemu elektronicznej rejestracji na studia),
3) 2 kolorowe fotografie (w formacie obowiązującym do dowodu osobistego),
4) kserokopię dowodu osobistego,
5) dowód wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej,
6) podpisane załączniki – oświadczenia dotyczące rejestracji (pliki generowane w zakładce „Wydrukuj załączniki” podczas rejestracji on-line) tj.

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
– zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną,
– zgody na udział w kampaniach promocyjnych Uczelni,
– oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji,
ślubowanie.

Opłata rekrutacyjna na studia I stopnia wynosi 80,- zł,
Opłata wpisowa na studia I stopnia wynosi 350,- zł.

Kandydaci na studia I stopnia będą przyjmowani na podstawie konkursu:
– świadectw ukończenia szkoły średniej i świadectw dojrzałości („nowa matura”),
– świadectw dojrzałości („stara matura”).

Przedmioty brane pod uwagę w konkursie na studia I stopnia:

Kierunek informatyka i cyberbezpieczeństwo NOWOŚĆ:
–   matematyka,
–   fizyka,
–   język obcy.

Kierunek geodezja i kartografia:
–   matematyka,
–   fizyka lub geografia,
–   język obcy.

Kierunek coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi:
–   język polski,
–   historia lub wiedza o społeczeństwie,
–   język obcy

Punkt rekrutacyjny: bud. dydaktyczny A, ul. Miłocińska 46
zapraszamy od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 – 15.30
w sobotę w godz. 9.00 – 13.00
Kontakt: 17/ 866 04 30 wew. 21, 36 rekrutacja@wsie.edu.pl

Post a comment

You must be logged in to post a comment.