1. Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
 2. Pomoc materialna dla studentów niepełnosprawnych
 3. Dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
 4. Infrastruktura WSI-E
 5. Księgozbiór w wersji elektronicznej (ibuk)

 

KOMUNIKAT

Studenci posiadający Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w naszej Uczelni o stypendium. W tym celu należy przedłożyć w Dziekanacie WSI-E stosowny wniosek wraz z aktualnym Orzeczeniem wydanym przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

Pełnomocnik – mgr Beata Gral.

Zakres działania Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych:

 • Zapewnienie studentom niepełnosprawnym bieżącej informacji nt. możliwych form wsparcia – przede wszystkim poprzez zamieszczanie ich na www.wsie.edu.pl.
 • Zbieranie informacji od studentów posiadających aktualne orzeczenie o stopniu i rodzaju niepełnosprawności o barierach mogących powodować trudności w czasie studiów.
 • Poradnictwo w zakresie wyboru studiów w oparciu o indywidualne możliwości kandydata i stopnie niepełnosprawności.
 • Inicjowanie działań na rzecz niepełnosprawnych studentów.
 • Doradztwo w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających procesy edukacyjne.
 • Koordynacja działań zmierzających do usuwania barier i integracji społecznej niepełnosprawnych studentów.
 • Opiniowanie wniosków dotyczących likwidowania barier społecznych i technicznych.
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni w zakresie zwiększania dostępności edukacji niepełnosprawnym studentom.
 • Współudział w opracowywaniu projektów związanych z likwidacją barier i poprawą sytuacji niepełnosprawnych studentów.
 • Kontakty z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Współpraca z samorządem terytorialnym w zakresie likwidowania barier dostępu osób z niepełnosprawnościami do edukacji na poziomie akademickim.
 • Sporządzanie dla Rektora rocznych sprawozdań z działalności.
 • Wykonywanie innych prac, doraźnie zleconych przez Rektora.

Pomoc materialna dla studentów niepełnosprawnych

 

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym , student może ubiegać się
o pomoc materialną w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe zasady przyznawania niniejszego stypendium zawiera Regulamin pomocy materialnej dla studentów WSI-E, który w § 28 precyzuje:

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, począwszy od pierwszego roku studiów.
 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na udokumentowany wniosek studenta, złożony w dziekanacie wydziału w ustalonym w Uczelni terminie.
 3. Student ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest zobowiązany przedłożyć razem z wnioskiem orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.), tj.:

1)     orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez zespół orzekający i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

2)     orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów (wydane przed dniem wejścia w życie wymienionej wyżej ustawy tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciło ono ważności);

3)     orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydane przed dniem wejścia w życie wymienionej wyżej ustawy tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciło ono ważności).

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na rok akademicki,
  z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. W przypadku gdy orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca semestru.
 3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tego stypendium oraz złożyła wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia.
 4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie roku akademickiego po stwierdzeniu przez właściwy organ niepełnosprawności. Ustalenie prawa do stypendium oraz wypłata stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu,
  w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.
 5. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych określa komisja stypendialna indywidualnie dla każdego ubiegającego się studenta.
 6. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 500 zł miesięcznie dla studenta
  o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 200 zł miesięcznie dla studenta
  o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności.

Dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Uczelnia otrzymuje corocznie kwotę dotacji mającej na celu wsparcie studentów niepełnosprawnych. W ramach niniejszej dotacji możliwe jest sfinansowanie m.in.:

 • wynagrodzenia tłumaczy języka migowego
 • kursów języka migowego dla pracowników uczelni
 • wynagrodzenia uczelnianych asystentów studentów niepełnosprawnych
 • szkoleń umożliwiających orientację przestrzenną na terenie uczelni studentom niepełnosprawnym
 • szkoleń podnoszących świadomość związaną z niepełnosprawnością i obecnością osób niepełnosprawnych w uczelni
 • zakupu wyposażenia do uczelnianej wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych
 • zakupu sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny,
 • organizacji zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych;
 • zakupu literatury specjalistycznej i naukowej, z której mogą korzystać niepełnosprawni studenci.

Infrastruktura WSI-E

Wszystkie obiekty Uczelni zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, toalety) w wyniku realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków UE:

– „Rozwój bazy dydaktycznej Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej”,

– „Przebudowa i modernizacja bazy dydaktycznej Zamiejscowego Wydziału Przedsiębiorczości w Miłocinie Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Ropczycach”

Księgozbiór w wersji elektronicznej (ibuk)

W lipcu 2014 roku WSI-E podpisała umowę z Wydawnictwem Naukowym PWN S.A. w sprawie dostępu do elektronicznych publikacji będących w dyspozycji Wydawnictwa. Dzięki temu studenci niepełnosprawni będą mogli korzystać z udostępnionych zbiorów w wersji elektronicznej na terenie Uczelni jak również w domu (po odebraniu kodu z Biblioteki). Zakup sfinansowano z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych ze stworzeniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie dydaktycznym.

Sprawdź na http://libra.ibuk.pl/

Szczegółowe informacje można uzyskać w Bibliotece WSI-E.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.