Geodetická a kartografická informatika
Štúdium v odbore geodetickej a kartografickej informatiky umožňuje študentovi nadobudnutie vedomostí z oblasti matematiky, prírodných a technických vied ale predovšetkým z geodézie a kartografie. Absolvent nadobudne kompetencie v oblasti vykonávania geodetického merania a vyhotovovania numerických máp s uvzhľadnením automatického spracovania nameraných hodnôt, projektovania a realizácie geodetických osnov s využitím techniky GPS, obsluhy počítačových systémov vyhotovovania numerických máp a spojených s nimi bánk údajov, pretvárania fotogrametrických fotografií a rástrových máp, písania geodetických počítačových programom, vykonávania špeciánych úloh z oblasti inžinierskej geodézie. Absolvent je pripravený na samostatnú inžiniersku prácu v oblasti geodézie a kartografie i informačných systémov o teréne, s novodobými technikami geodetického, satelitárneho, fotogrametrického a teledetekčného merania, ako aj spracovania a praktického využitia nameraných hodnôt. Absolvent nájde široké uplatnenie v hospodárskej praxi.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.