Vysoká škola inžiniersko – ekonomická so sídlom v Rzeszowe má akreditáciu na štúdium prvého stupňa (inžinierske) v odbore GEODÉZIA A KARTOGRAFIA,  na základe rozhodnutia Ministerstva pre vedu a vzdelávanie DSW-3-4120-420/RO/02 z dňa 20. mája 2002. (štúdium trvá 3,5 roka – 7 semestrov)

Navrhované sú dve špecializácie: geodetická úprava priestoru a geoinformatika, ktoré dajú študentovi základné vzdelanie z oblasti matematiky, prírodných a technických vied a odborné vedomosti z oblasti geodézie a kartografie a podrobné vedomosti z oblasti danej špecializácie.

profil vzdelávania – praktický

Praktický profil vzdelávania zaručuje študentom intenzívny kontakt s praxou prostredníctvom zaangažovania do vzdelávacích seminárov vedenými kompetentnými osobami, ktoré majú skúsenosti s vykonávaním daného povolania – predstavitelia firiem a inštitúcií pôsobiaci v danej oblasti. Doplnkom k získaným vedomostiam je odborná prax realizovaná v podnikoch a inštitúciách, ktoré sa zaviazali spolupracovať s vysokou školou v tejto oblasti, ako  aj prostredníctvom terénnych cvičení organizovaných v rámci výučby.

Špecializácia: Geodetická úprava priestoru

Absolvent má kompetencie v oblasti: správy nehnuteľností, vedenia katastra nehnuteľností, číselného spracovania a prezentácie výsledkov geodetického merania, určovania a evidencie stavu vlastníctva nehnuteľností, získavania údajov pre geografické informačné systémy a správu nehnuteľností, projektovania rozvoja vidieckych oblastí, vykonávania meraní a tvorby máp pre potreby katastrov nehnuteľností, geodetickej realizácie a správy investície, rozhodovania v oblasti rozvoja nehnuteľností.

Špecializácia: Geoinformatika

Absolvent má kompetencie v oblasti: uskutočňovania meraní a vypracúvania číselných máp, so zohľadnením automatizácie spracúvania nameraných údajov, projektovania a realizácie geodetických plánov s využitím techniky GPS, obsluhy počítačových systémov pre tvorbu numerických máp a s nimi súvisiacimi databáz, spracovávania fotogrametrických snímkov (leteckých a satelitných) a rastrových máp, vykonávania špecializovaných úloh z oblasti geodézie a náročných analýz v geografických informačných systémoch, vrátane vykonávania komplikovaných otázok v oblasti databáz a rastrovo-vektorových operácií.  Absolvent je pripravený na: vykonávanie odborných činností v oblasti geodézie, kartografie a geografických informačných systémov; využívania moderných prístrojov určených na geodetické, satelitné, fotogrametrické a teledetekčné merania, ako aj spracúvanie výsledkov týchto meraní a ich následné využívanie.