Zapraszamy na studia 
w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie

 

Jeśli wybrałeś studia inżynierskie lub magisterskie

w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie na kierunku:

Geodezja i kartografia

To wykonaj następujące czynności niezbędne przy rekrutacji cudzoziemców

 

Krok 1 Zarejestruj się na stronie: www.wsie.edu.pl/uk > zakładka KANDYDAT > REKRUTACJA ON–LINE w terminie określonym w zasadach rekrutacji na dany rok akademicki
Krok 2Prześlij na adres rekrutacja@wsie.edu.pl kopię (skany) następujących dokumentów:

– kwestionariusz osobowy (podpisany, wydrukowany z systemu rekrutacja on – line, zakładka „wydruki”)
przy ubieganiu się na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

a) świadectwo ukończenia szkoły średniej opatrzony apostille z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym notarialnie, z adnotacją potwierdzającą , że uprawnia do podjęcia studiów I stopnia w uczelniach każdego typu w kraju pochodzenia kandydata,

b) świadectwo dojrzałości oryginał/odpis opatrzony apostille z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym notarialnie, z adnotacją potwierdzającą , że uprawnia do podjęcia studiów I stopnia w uczelniach każdego typu w kraju pochodzenia kandydata,

przy ubieganiu się na studia II stopnia (magisterskie)

a) dyplom ukończenia studiów I stopnia opatrzony apostille z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym notarialnie, z adnotacją potwierdzającą, że uprawnia do podjęcia studiów II stopnia w uczelniach każdego typu w kraju pochodzenia kandydata,

kopię paszportu – strony z danymi osobowymi i zdjęciem,

potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej i rekrutacyjnej

na subkonto indywidualne kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej

Nazwa Banku:

Bank Polskiej Spółdzielczości , I Oddział Rzeszów, Al. Gen. Leopolda Okulickiego 20,  35-222 Rzeszów, Polska

SWIFT: POLUPLPR

Nr konta: PL(nr indywidualnego subkonta wygenerowanego dla kandydata)

(dopisz tytułem: opłata rekrutacyjna i wpisowa: Nazwisko i imię)

dokument potwierdzający znajomość języka polskiego:

a) certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B2 lub

b)zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego lub

c) zaświadczenie o uczestniczeniu w kursie przygotowawczym do podjęcia nauki w języku polskim.

Krok 3Ogłoszenie listy cudzoziemców przyjętych na I rok studiów nastąpi w ciągu 7 dni od upływu  terminu rekrutacji.

 

Po otrzymaniu informacji e-mail o przyjęciu, kandydat powinien złożyć w ciągu 7 dni  lub przesłać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

Wydział Przedsiębiorczości, ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów, Polska

następujące dokumenty w oryginale:

– kwestionariusz osobowy (podpisany, wydrukowany z systemu   rekrutacja on – line, zakładka „wydruki”),

przy ubieganiu się na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

a) świadectwo ukończenia szkoły średniej opatrzony apostille z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym notarialnie, z adnotacją potwierdzającą , że uprawnia do podjęcia studiów I stopnia w uczelniach każdego typu w kraju pochodzenia kandydata,

b) świadectwo dojrzałości oryginał/odpis opatrzony apostille z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym notarialnie, z adnotacją potwierdzającą , że uprawnia do podjęcia studiów I stopnia w uczelniach każdego typu w kraju pochodzenia kandydata,

przy ubieganiu się na studia II stopnia (magisterskie)

a) dyplom ukończenia studiów I stopnia (bakałar/inżynier) podpisany, opatrzony apostille z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym notarialnie, z adnotacją potwierdzającą , że uprawnia do podjęcia studiów II stopnia w uczelniach każdego typu w kraju pochodzenia kandydata,

oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej i rekrutacyjnej na subkonto indywidualne kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej,

zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów wyższych,

dokument potwierdzający znajomość języka polskiego:

a) certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B2 lub

b)zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego lub

c) zaświadczenie o uczestniczeniu w kursie przygotowawczym do podjęcia nauki w języku polskim lub

d) podanie o przyjęcie na odpłatny intensywny kurs języka polskiego prowadzony w Rzeszowie (załącznik 1),

wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim (wypełniony, załącznik 2),

umowę o odpłatnym studiowaniu (podpisaną, załącznik 3),

oświadczenia dotyczące: zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata, zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (podpisane, załącznik 4),

ślubowanie (podpisane,  załącznik 5),

podanie do Rektora i rozłożenie czesnego na raty (podpisane, załącznik 6).

Krok 4 Po otrzymaniu dokumentów (z kroku 3) w ciągu 3 dni Komisja Rekrutacyjna WSI-E  w Rzeszowie przesyła na adres kandydata podany w kwestionariuszu:

– decyzję o przyjęciu ,

– wniosek do odpowiedniego konsula RP o wydanie wizy do Polski,

– decyzję o przyznaniu miejsca w Domu Studenckim,

– decyzję o zakwalifikowaniu na kurs języka polskiego w Rzeszowie

Krok 5

Po przyjeździe na studia w Rzeszowie , student:

– musi dostarczyć do dziekanatu:

a) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,

b) kopię wizy lub karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

– może dokonać ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  za pośrednictwem Uczelni – składka ok. 40 zł/rok,

– po zakwaterowaniu w Domu Studenta, musi dokonać zameldowania w Urzędzie Miasta Rzeszowa,

wystąpić do Wojewody Podkarpackiego o wydanie Karty Czasowego Pobytu.

 

Dodatkowe informacje o studiach dla kandydatów uzyskasz:

 

Rekrutacja: e-mail: rekrutacja@wsie.edu.pl

Dziekanat Wydziału Przedsiębiorczości: e-mail: dziekanat@wsie.edu.pl

Sekretariat WSI-E w Rzeszowie: e-mail: info@wsie.edu.pl