W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym uzyskaliśmy uprawnienia do tzw. do potwierdzania efektów uczenia się na kierunku geodezja i kartografia.
Jest to szczególna możliwość dla osób nie posiadających wykształcenia wyższego (pierwszego lub drugiego stopnia) w dziedzinie geodezji i kartografii, ale posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe, na ukończenie studiów w znacznie krótszym czasie.

 Wobec powyższego zapraszamy wszystkich geodetów, którzy:

  1. posiadają świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
  2. posiadają tytuł zawodowy inżyniera i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – do ubiegania się
    o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

oraz
osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – do ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

W procedurze potwierdzania efektów uczenia się kandydatowi może zostać  zaliczone do 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, co w praktyce oznacza, że może realizować studia np. łącząc semestry lub rozpocząć je od semestru późniejszego.
Weryfikację efektów kształcenia przeprowadza Komisja w formie egzaminu lub zaliczenia na zasadach obowiązujących studentów.

Kandydat może zostać zwolniony z obowiązku odbywania zajęć praktycznych, po przedłożeniu zaświadczenia z zakładu pracy o wykonywaniu podobnych zadań w ramach obowiązków służbowych oraz po przedłożeniu komisji szczegółowego sprawozdania pisemnego z niniejszych czynności potwierdzonego przez pracodawcę.

Rekrutacja kandydatów ubiegających się o potwierdzenie efektów uczenia się odbywa się do 31 maja roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym kandydat zamierza rozpocząć studia. Egzaminy/zaliczenia mające na celu weryfikację efektów uczenia się odbywają się w okresie  od czerwca do września.

Po pozytywnej weryfikacji efektów uczenia się, kandydat przechodzi proces rekrutacji na studia zgodnie za zasadami określonymi regulaminem rekrutacji.

Kandydat uiszcza opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu / zaliczenia mającego na celu potwierdzenie osiągnięcia efektów kształcenia z danego modułu/przedmiotu w wysokości określonej Regulaminem odpłatności za studia i inne formy kształcenia

Możesz zapytać o szczegóły:
aszopinska@wsie.edu.pl, tel. 17/ 866 04 30 wew. 22