rek-online

 

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie posiada uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA,  na podstawie decyzji MENiS nr DSW-3-4120-420/RO/02 z dnia 20 maja 2002 r. (studia trwają 3,5 roku – 7 semestrów)

Kierunek uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej – uchwała nr 994/2021 z dn. 7 października 2021 r.

Specjalność GEOINFORMATYKA (profil praktyczny) daje studentowi podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z dziedziny geodezji i kartografii.
Absolwent posiada kompetencje w zakresie: wykonywania pomiarów i opracowywania map numerycznych, z uwzględnieniem automatyzacji przetwarzania danych pomiarowych, projektowania i realizacji osnów geodezyjnych z wykorzystaniem techniki GPS, obsługi komputerowych systemów tworzenia map numerycznych i powiązanych z nimi baz danych, przetwarzania zdjęć fotogrametrycznych (lotniczych i satelitarnych) i map rastrowych, programowania komputerowego w wybranym języku algorytmicznym, wykonywania zadań specjalnych z zakresu geodezji inżynieryjnej oraz zaawansowanych analiz w Systemach Informacji Przestrzennej, w tym wykonywanie skomplikowanych zapytań do baz i operacji rastrowo-wektorowych. Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji przestrzennej;  posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu.

Profil praktyczny kształcenia, umożliwia absolwentowi uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji pożądanych w działalności gospodarczej. Niniejsze efekty są osiągane dzięki zapewnieniu studentom szerokiego kontaktu z praktyką poprzez zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych kompetentnych osób posiadających doświadczenie w wykonywaniu zawodu – przedstawicieli firm i instytucji działających w danej branży. Dopełnieniem przekazanej wiedzy są praktyki zawodowe realizowane w przedsiębiorstwach i instytucjach, które zadeklarowały współpracę w tym zakresie oraz ćwiczenia terenowe. Dzięki cyklicznym spotkaniom z przedstawicielami praktyki podczas wykładów otwartych, warsztatów itp., studenci zapoznają się z aktualnymi wymaganiami rynku pracy. W planach studiów duży udział mają zajęcia w nowoczesnych specjalistycznych laboratoriach komputerowych wyposażonych w programy użytkowe stosowane w praktyce gospodarczej.
Nad doskonaleniem programu kształcenia czuwa Rada Programowa składająca się z przedstawicieli firm i instytucji działających w branży geodezyjnej, która dokonuje analizy programu kształcenia i proponuje ewentualne zmiany planów studiów w celu dostosowania do wymagań rynku pracy.

Przedmioty realizowane podczas toku studiów

Praktyczny profil kształcenia na kierunku geodezja i kartografia zapewnia współpraca z:

Uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii-aktualności GUGiK

Zgodnie z art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje się w następujących zakresach:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
3) geodezyjne pomiary podstawowe;
4) geodezyjna obsługa inwestycji;
5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
6) redakcja map;
7) fotogrametria i teledetekcja.

 

Post a comment

You must be logged in to post a comment.