rek-online

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA zostały utworzone decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DNS-WUN-6022-17729-1/11 z dn. 29.07.2011 r.
Kierunek uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej – uchwała nr 994/2021 z dn. 7 października 2021 r.

Absolwent 3 – semestralnych studiów II stopnia na kierunku geodezja i kartografia  w zakresie geodezyjnego urządzania przestrzeni posiądzie wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów technicznych, technologicznych i organizacyjno-prawnych z zakresu: fotogrametrii, kartografii, katastru nieruchomości, geomatyki, prac związanych z przebudową rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej oraz z gospodarką nieruchomościami. Absolwenci kierunku mogą pracować w wydziałach geodezji urzędów administracji państwowej i samorządowej, jednostkach państwowych i samorządowych zajmujących się gospodarką nieruchomościami, w biurach geodezyjnych i projektowych lub też prowadzić własne przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu geodezji  i kartografii. Wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu geodezji i kartografii będą mieli szerokie pole do działania w geodezji inżynieryjnej i szeroko pojętej gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje się w następujących zakresach:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
3) geodezyjne pomiary podstawowe;
4) geodezyjna obsługa inwestycji;
5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
6) redakcja map;
7) fotogrametria i teledetekcja.

 

Praktyczny profil kształcenia wspierają:

Post a comment

You must be logged in to post a comment.