Uprzejmie informujemy, że z dniem 05.04.2013 roku na Wydziale Przedsiębiorczości WSI-E uruchomione zostało certyfikowane Laboratorium Edukacyjne ECDL (pracownia komputerowa nr 2). Umożliwia ono naszym studentom przystępowanie do egzaminów wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence).
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej.

Program certyfikacji ECDL największą elastyczność  uzyskał w roku 2013 poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile. ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można walidować (certyfikować) te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to – zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych – program uczenia się przez całe życie; nigdy się nie kończy a kandydat może chcieć uaktualniać dotychczasowe kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności, związane z nowymi technologiami lub z nowymi obszarami,  jako że Fundacja ECDL wprowadza w życie coraz to nowe moduły i uaktualnia dotychczasowe. ECDL Profile zachęca do ciągłego uczenia się i do stałego rozwoju kompetencji cyfrowych. Na certyfikacie ECDL Profile można umieścić informacje o wszystkich zdanych egzaminach ECDL, niezależnie od chwili, kiedy były zdawane – na jednym certyfikacie mogą więc pojawić się kolejne wersje tego samego egzaminu, świadczące o stałym aktualizowaniu posiadanych kompetencji jak i egzaminy z kolejnych modułów, rozszerzających kompetencje cyfrowe ich posiadacza. Certyfikat ECDL Profiole można uzyskać po zdaniu dowolnej liczby egzaminów ECDL lub zaakceptowanych przez Fundację ECDL (EPP – Endorsed Product Program), pod warunkiem że co najmniej jeden z nich należy do grupy BASE/STANDARD/ADVANCED. Można więc na jednym certyfikacje ECDL Profile umieścić egzaminy z grupy BASE, z grupy STANDARD, zaawansowane (z grupy ADVANCED) a także certyfikaty EPP e-Nauczyciel, EPP e-Urzędnik, czy EPP GIS.

Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, wystarczy zdać cztery pokazane na schemacie niżej egzaminy. Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz potwierdzil podstawowe kompetencje komputerowe, umozliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na codzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.

PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM

PODSTAWY PRACY W SIECI

PRZETWARZANIE TEKSTÓW

ARKUSZE KALKULACYJNE

UŻYTKOWANIE BAZ DANYCH

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.
Wszystkie egzaminy powinny być przeprowadzone przez akredytowanym egzaminatorów w ciągu trzech lat. Kolejne egzaminy nie muszą być zdawane w tym samym miejscu, a nawet tym samym kraju. Egzaminy w całej Europie są ekwiwalentne.
Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:
• szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
• powracających do pracy po dłuższej przerwie ,
• poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
• poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

Naszym studentom proponujemy sprawdzenie wiedzy nabytej podczas wielu zajęć dydaktycznych realizowanych podczas toku studiów z wykorzystaniem technik komputerowych. Wymagane podczas egzaminów obszary wiedzy i umiejętności są szczegółowo opisane w opracowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne syllabusach.

Podstawy pracy z komputerem – syllabus

Podstawy pracy w sieci – syllabus

Przetwarzanie tekstów – syllabus

Arkusze kalkulacyjne – syllabus

Użytkowanie baz danych – syllabus

Wszystkie egzaminy w WSI-E przeprowadza upoważniony egzaminator ECDL–dr inż.Bogdan Kwiatkowski (nr uprawnień PLE-1049), e-mail: bkwiatkowski@wsie.edu.pl

Opłaty
Wszystkie certyfikaty ECDL są płatne, jednakże studenci mogą skorzystać z opłaty ulgowej. Opłaty należy wnosić na konto Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Uczelnia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.
Aktualny cennik

Kontakt
Studentów zainteresowanych przystąpieniem do egzaminów ECDL i ubieganiem się o certyfikat ECDL Core prosimy o kontakt osobisty lub e-mailowy: dr inż. Bogdan Kwiatkowski, e-mail: bkwiatkowski@wsie.edu.pl

Post a comment

You must be logged in to post a comment.