Zarządzenie Rektora nr 25/2020 z dn. 10.12.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie praktyk studenckich – tekst jednolity

Zarządzenie Rektora nr 20/2019 z dn. 30.09.2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu kształcenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej

Zarządzenie Rektora nr 17/2018 z dn. 17.12.2018 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie antyplagiatowym i ogłoszenia tekstu jednolitego

Zarządzenie Rektora nr 18/2018 z dn. 17.12.2018 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie dyplomowania oraz ogłoszenia tekstu jednolitego

Zarządzenie Rektora nr 16/2017 z dn. 01.08.2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen nauczycieli akademickich w WSI-E

Zarządzenie Rektora nr 11/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w wew. systemie zapewniania jakości kształcenia  – Procedura tworzenia i  implementacji kursów e-learningowych

Zarządzenie Rektora nr 10/2014 w sprawie wprowadzenia wzoru ankiety monitorującej losy absolwentów oraz wzoru ankiety badającej poziom zadowolenia pracodawców z absolwentów WSI-E

Zarządzenie Rektora nr 32/2014 w sprawie wprowadzenia wzoru sprawozdania z analizy i oceny realizacji efektów kształcenia

Zarządzenie Rektora nr 25/2013 w sprawie warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie Rektora nr 1/2013 w sprawie zasad przygotowywania i zatwierdzania syllabusów

Zarządzenie Rektora nr 34/2012 w sprawie dokumentacji efektów kształcenia

Zarządzenie Rektora nr 12/2012 w sprawie jakości kształcenia

Zarządzenie Rektora nr 13/2015 w sprawie powołania komisji ds. dostosowania programów i profilów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów do wymagań określonych w art. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Zarządzenie Rektora nr 14/2015 w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia