projekt_wsie

Projekt obejmował cele i zadania związane poprawa atrakcyjności Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedziba w Rzeszowie poprzez rozwój systemów informatycznych.
Celami bezpośrednimi projektu było:
– dostosowanie istniejącej infrastruktury teleinformatycznej WSI-E do poziomu niezbędnego dla uruchomienia systemu zarządzania uczelnią oraz kształcenia na odległość: brak niezbędnego sprzętu elektronicznego, niedostosowane
pomieszczenia serwerowni do zamontowania urządzeń elektronicznych.
– wdrożona platforma e-learningowa.
– wdrożony elektroniczny system do nowoczesnego zarządzania uczelnią.
Do celów ogólnych projektu należało:
– zmniejszenie pracochłonności przy wykonywaniu czynności w obszarze zarządzania tokiem studiów uczelni,
– ułatwiony przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami uczelni,
– wzrost konkurencyjności uczelni pod względem świadczonych e-usług,
– zapewnienie jednorodnej struktury danych dostępnych dla całej uczelni na poziomie administracyjnym,
– zapewniony dostęp społeczności akademickiej do informacji we właściwym czasie,
– zapewniony dostęp do wiedzy zawsze i wszędzie: e-learning,
– wzrost atrakcyjności absolwentów uczelni na regionalnym rynku pracy,
– wzrost konkurencyjności regionu jako ośrodka akademickiego,
– udostępnienie potencjalnym pracodawcom informacji nt. możliwości pozyskiwania wykwalifikowanych absolwentów w procesie rekrutacji na wolne stanowiska pracy, jak równiez praktykantów,
– ograniczona marginalizacja i wykluczenie cyfrowe regionu.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.