PRAKTYKI STUDENCKIE (rok akademicki 2019/2020)

Informacje ogólne o praktykach

PEŁNOMOCNIK DS. PRAKTYK STUDENCKICH
mgr inż. Paweł Matuła
tel.: (017) 866-04-30 wew. 21

Organizacja praktyk

Studenci studiów inżynierskich i magisterskich (za wyjątkiem studentów kierunku Geodezja i Kartografia studia inżynierskie sem IV, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 2017/2018) we własnym zakresie poszukują miejsca praktyki i sami uzgadniają czas jej odbywania w zależności od możliwości obu stron, w zakresie wyznaczonym dla poszczególnych specjalności i adekwatnie do roku studiów. Praktyki można odbywać w okresie od 1 maja 2019 do 31 sierpnia 2019. W przypadkach szczególnych można uzyskać zgodę na realizacje praktyk w innym terminie.
Studenci kierunku Geodezja i Kartografia studia inżynierskie sem. IV, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 2017/2018 realizują praktyki organizowane i nadzorowane przez Uczelnie na terenie miasta Rzeszowa z zakresu Geodezji II, Geodezji wyższej i satelitarnej oraz Fotogrametrii na terenie Uczelni pod okiem wykładowców (opiekunów praktyk) w okresie czerwiec-lipiec 2019 r. Ponieważ każdy zakres posiada innego opiekuna, ramy czasowe praktyk zostaną ustalone niezależnie dla każdego z zakresów o czym studenci zostaną poinformowani przez Dziekanat. Studenci, którzy pracują zawodowo i w ramach swoich obowiązków służbowych wypełniają Ramowy Program Praktyki mogą zostać zwolnieni z obowiązku odbywania praktyki z zakresu Geodezji II. W tym celu student składa do 30 kwietnia 2019 r. do Pełnomocnika ds. praktyk (podczas pełnionych dyżurów) podanie (na specjalnym formularzu) o zwolnienie z  praktyki dołączając zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu (z aktualną datą, nazwą i adresem zakładu pracy, okresem zatrudnienia oraz nazwą zajmowanego w zakładzie pracy stanowiska) z zakresem obowiązków pełnionych na danym stanowisku w dniu podpisywania u mowy o pracę z ewentualnymi zmianami (potwierdzającym wypełnia nie Ramowego Programu Praktyk w ramach obowiązków służbowych). Z pozostałych zakresów praktyk zwolnienie nie jest przewidywane.

Studenci studiów inżynierskich sem. II i VI oraz studiów magisterskich sem. I realizujący praktyki poza Uczelnią, którzy pracują zawodowo i w ramach swoich obowiązków służbowych wypełniają Ramowy Program Praktyki mogą zostać zwolnieni z odbywania praktyki. W tym celu student składa do 30 kwietnia 2019 r podanie do pełnomocnika ds. praktyk o zwolnienie z praktyki dołączając zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu z zakresem obowiązków pełnionych na stanowisku w dniu podpisywania umowy o pracę z ewentualnymi zmianami.

Praktyki podlegają kontroli przez pełnomocnika ds. praktyk studenckich w miejscach i terminach ich odbywania. Kontrola ma na celu sprawdzenie obecności studenta w planowanym miejscu praktyki oraz realizację Ramowego Programu Praktyki.

 Wymagane dokumenty
Na koniec semestru letniego, przed rozpoczęciem praktyki, studenci odbierają u pełnomocnika ds. praktyk dziennik praktyk. Dziennik praktyk służy do udokumentowania przebiegu praktyk. Należy w nim zamieścić zwięzłe, ale rzeczowe sprawozdanie z wykonywanych podczas tych praktyk czynności (jednak nie nazbyt ogólnikowe). Należy pamiętać o odniesieniu się w sprawozdaniu do wszystkich punktów ramowego programu praktyk dla danego rocznika studiów. W odpowiednich rubrykach student powinien zamieścić rodzaj wykonywanych czynności, obiekt realizowany (miejscowość, gmina, województwo), czynności wykonywane (przebieg pracy – w kilku zdaniach  opisać wykonywane przez siebie obowiązki), rodzaj sprzętu wykorzystywanego w pracy, obowiązujące normy dla danej pracy i przepisy prawne. Sprawozdanie powinno być rozpisane na godziny (a nie na dni). Powinno być prowadzone o oryginalnym dzienniku, rozdanym przed pełnomocnika ds. praktyk, opieczętowanym przez uczelnię.

Należy również pamiętać o odpowiednich wpisach i pieczęciach pracodawcy na stronach 2-3 dziennika praktyk, pod kartami tygodniowymi oraz własnoręcznym podpisie na końcu sprawozdania.

Sprawozdania w dziennikach praktyk mają być sprawozdaniami autorskimi (subiektywne spojrzenie na realizowane zadania). W przypadku stwierdzenia dwóch identycznych sprawozdań w dziennikach, oba podlegają odrzuceniu i wymagają poprawy i złożenia w terminie kolejnym (poprawkowym).

Po odbyciu praktyki student oddaje do Pełnomocnika ds. praktyk studenckich (w terminach pełnionych dyżurów) dzienni praktyk wraz w wypełnioną ankietą oceny studenta przez pracodawcę (Załącznik 6 do regulaminu praktyk studenckich).

Zaliczenie praktyk studenckich
Zaliczenie praktyk możliwe jest po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, złożeniu ustnego egzaminu przed komisją i odbywa się na zasadach analogicznych do zasad zaliczania przedmiotów semestralnych. Obowiązuje termin zasadniczy i dwa terminy poprawkowe. Brak zaliczenia praktyki skutkuje brakiem zaliczenia semestru studiów.

Celem uzyskania zaliczenia praktyki należy u pełnomocnika ds. praktyk studenckich złożyć  dzienniczek praktyk oraz ankietę oceny studenta przez pracodawcę w terminie zasadniczym do 6 września 2019 roku. Brak wymaganych dokumentów do dnia 06.09.2019 r. skutkuje wpisem z praktyki oceny niedostatecznej (brak zaliczenia) i pociąga za sobą konieczność starania się o wpis w terminie poprawkowym. Pierwszy termin poprawkowy dla złożenia dokumentów upływa z dniem 13 września 2019,  a drugi 21 września 2019 r.

Dzienniczki praktyk podlegają ocenie merytorycznej i formalnej przez wyznaczonych nauczycieli akademickich. W przypadku uchybień dzienniczki będą kierowane do uzupełnienia i poprawy. Wpis zaliczenia nastąpi po wprowadzeniu poprawek i z uwzględnieniem obowiązujących terminów zaliczeń.

W przypadku stwierdzenia dwóch identycznych sprawozdań w dzienniczkach, oba podlegają odrzuceniu i wymagają poprawy i złożenia w terminie kolejnym (poprawkowym).

Osoby odbywające praktykę w tym samym czasie w jednej placówce i wykonujące te same prace mogą przygotować jednakowe sprawozdania z podaniem nazwisk studentów realizujących praktykę. W opisie  czynności wykonywanych podczas realizacji zadań należy wówczas podać zakres obowiązków realizowanych przez poszczególnych studentów.
Po pozytywnej ocenie złożonych dokumentów student przystępuje do ustnego zaliczenia praktyki w wyznaczonym terminie:

 termin zasadniczy 14 września 2019 r.

I termin poprawkowy  21 września 2019 r.

II termin poprawkowy 28 września 2019 r.

 Lista osób dopuszczonych do zaliczenia ustnego w danym terminie i godziny egzaminu zostaną podane do wiadomości studentów na stronie intranetowej uczelni na dwa dni przed egzaminem.

Podczas zaliczenia ustnego praktyki przed komisją student jest zobowiązany do:

  • prezentacji realizowanych przez siebie zadań (autoreferat),
  • odpowiedzi na pytania związane z realizowanymi zadaniami wynikającymi z Ramowego programu praktyk.

 Ocena uzyskana z praktyki jest obliczana jako średnia z:

  • ¼ ankiety oceny studenta przez pracodawcę,
  • ¾ zaliczenia ustnego i oceny sprawozdania.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.