rek-online

 

Studia podyplomowe na kierunku planowanie i gospodarka przestrzenna skierowane są do pracowników administracji publicznej i pracowni projektowych a także osób zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu kształtowania przestrzeni miejskiej i terenów zieleni, które chcą przygotować się do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Absolwent studiów posiądzie specjalistyczną wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, ich przyrodniczych i społecznych aspektów pozwalających na świadome uczestnictwo w etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i lokalizacji nowych inwestycji. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu uczestniczyć w procesach: projektowania urbanistycznego, gospodarowania nieruchomościami i gruntami, projektowania zagospodarowania przestrzennego miast, gmin i regionów, programowania rozwoju społeczno – gospodarczego miast i obszarów wiejskich, a także programowania strategicznego i planowania rozwoju systemów infrastrukturalnych.

USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych wprowadziła następujące zmiany jeśli chodzi o dotychczasowe uprawnienia urbanistyczne (art.8):

Wobec  osób sporządzających projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego utrzymany zostaje: wymóg wykształcenia kierunkowego (tj. architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna) albo wymóg wykształcenia wyższego uzupełnionego kierunkowymi studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej . Zlikwidowany zostaje tym samym wymóg praktyki zawodowej i egzaminu, a ponadto, skutkiem likwidacji izby zawodowej urbanistów, zniesiony zostanie obowiązek przynależności do samorządu.

Przedmioty:
Ekologia i ochrona środowiska
Podstawy gospodarki przestrzennej
Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Podstawy geodezji i kartografii
Samorząd terytorialny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Planowanie przestrzenne
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Ekonomika miast i regionów
Infrastruktura transportu
Infrastruktura komunalna miast
Projektowanie urbanistyczne
Polityka regionalna
Gospodarka nieruchomościami
Systemy informacji przestrzennej
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
Seminarium dyplomowe

Plan zajęć obejmuje 281 godzin tj. 12 – 13 zjazdów sobotnio – niedzielnych w okresie jednego roku (2 semestrów). Dbamy o komfort, czas i pieniądze naszych studentów – część zajęć prowadzona będzie w formie e-learningu.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z wynikiem pozytywnym jest zaliczenie na oceny pozytywne wszystkich przedmiotów, napisanie pracy końcowej oraz obrona przed komisją egzaminacyjną. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu planowania i gospodarki przestrzennej potwierdzone będzie odpowiednim świadectwem, zgodnym ze wzorem MNiSW.

CZESNE ZA STUDIA (2 semestry): 4.200 zł + 300 zł OPŁATA WPISOWA
Absolwenci studiów I lub II stopnia w WSI-E korzystają z 20% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych

Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej należy złożyć z dokumentami w terminie rekrutacji. Opłatę wpisową uiścić należy na indywidualny nr rachunku bankowego wygenerowany podczas rejestracji on-line.

Wpłaty czesnego w wysokości 2.100,00 zł należy dokonać na 3 dni przed rozpoczęciem każdego semestru. Oplata może zostać rozłożona na 2 raty na pisemne podanie złożone do Rektora.

Czesne nie obejmuje opłaty za egzamin dyplomowy (300 zł) oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (30zł).

Czesne należy uiścić na indywidualny nr rachunku bankowego nadany przez dziekanat po uruchomieniu studiów (inny niż wygenerowany podczas rekrutacji on-line).

Punkt rekrutacyjny: bud. dydaktyczny B, ul. Miłocińska 40
czynny  od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00
Kontakt: 17/ 866 04 30 wew. 20,22, dziekanat@wsie.edu.pl

Post a comment

You must be logged in to post a comment.