rek-online


Nabór ciągły

Studia podyplomowe na kierunku planowanie i gospodarka przestrzenna skierowane są do pracowników administracji publicznej i pracowni projektowych a także osób zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu kształtowania przestrzeni miejskiej i terenów zieleni, które chcą przygotować się do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Absolwent studiów posiądzie specjalistyczną wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, ich przyrodniczych i społecznych aspektów pozwalających na świadome uczestnictwo w etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i lokalizacji nowych inwestycji. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu uczestniczyć w procesach: projektowania urbanistycznego, gospodarowania nieruchomościami i gruntami, projektowania zagospodarowania przestrzennego miast, gmin i regionów, programowania rozwoju społeczno – gospodarczego miast i obszarów wiejskich, a także programowania strategicznego i planowania rozwoju systemów infrastrukturalnych.

USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych wprowadziła następujące zmiany jeśli chodzi o dotychczasowe uprawnienia urbanistyczne (art.8):

Wobec  osób sporządzających projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego utrzymany zostaje: wymóg wykształcenia kierunkowego (tj. architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna) albo wymóg wykształcenia wyższego uzupełnionego kierunkowymi studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej . Zlikwidowany zostaje tym samym wymóg praktyki zawodowej i egzaminu, a ponadto, skutkiem likwidacji izby zawodowej urbanistów, zniesiony zostanie obowiązek przynależności do samorządu.

Przedmioty:
Ekologia i ochrona środowiska
Podstawy gospodarki przestrzennej
Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Podstawy geodezji i kartografii
Samorząd terytorialny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Planowanie przestrzenne
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Ekonomika miast i regionów
Infrastruktura transportu
Infrastruktura komunalna miast
Projektowanie urbanistyczne
Polityka regionalna
Gospodarka nieruchomościami
Systemy informacji przestrzennej
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
Seminarium dyplomowe

Plan zajęć obejmuje 281 godzin tj. 12 – 13 zjazdów sobotnio – niedzielnych w okresie jednego roku (2 semestrów). Dbamy o komfort, czas i pieniądze naszych studentów – część zajęć prowadzona będzie w formie e-learningu.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z wynikiem pozytywnym jest zaliczenie na oceny pozytywne wszystkich przedmiotów, napisanie pracy końcowej oraz obrona przed komisją egzaminacyjną. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu planowania i gospodarki przestrzennej potwierdzone będzie odpowiednim świadectwem, zgodnym ze wzorem MNiSW.

CZESNE ZA STUDIA (2 semestry): 4.200 zł + 300 zł OPŁATA WPISOWA
Absolwenci studiów I lub II stopnia w WSI-E korzystają z 20% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych

Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej należy złożyć z dokumentami w terminie rekrutacji. Opłatę wpisową uiścić należy na indywidualny nr rachunku bankowego wygenerowany podczas rejestracji on-line.

Wpłaty czesnego w wysokości 2.100,00 zł należy dokonać na 3 dni przed rozpoczęciem każdego semestru. Oplata może zostać rozłożona na 2 raty na pisemne podanie złożone do Rektora. Czesne należy uiścić na indywidualny nr rachunku bankowego nadany przez dziekanat po uruchomieniu studiów (inny niż wygenerowany podczas rekrutacji on-line).

Punkt rekrutacyjny: bud. dydaktyczny A, ul. Miłocińska 46
czynny  od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 – 15.30
Kontakt: 17/ 866 04 30 wew. 20,21, rekrutacja@wsie.edu.pl

Post a comment

You must be logged in to post a comment.