Našimi učiteľmi sú vysoko vykvalifikovaní vedecko-pedagogickí pracovníci. Do vzdelávacieho procesu na našej škole sú zapojený aj vedecko-pedagogickí pracovníci iných vysokých škôl z Lublina, Warszavy, Krakova a Rzeszova. Študenti majú tiež možnosť zúčastňovať sa na prednáškach vysoko vyšpecializovaných pracovníkov hospodárskej praxe z renomovaných firiem a inštitúcií. Ta skupina pedagógov garantuje vysokú úroveň vzdelávania na mieru reálnych požiadaviek hospodárskej praxe regiónu, Poľska i Európy.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.