Absolvent 3 – semestrálneho štúdia II. stupňa v odbore Geodetické zariadovanie terénov získa vedomosti, ktoré mu umožnia riešiť technické, technologické a organizačno-právne problémy v odboroch ako: inžinierska geodézia, fotogrametria, kartografia, kataster nehnuteľností, geomatematika, odhady nehnuteľností, práce súvisiace s prestavbou poľnohospodárskych a zalesnených produktívnych oblastí a správa nehnuteľností.

Absolventi štúdijneho zamerania môžu pracovať na geodetických odboroch v štátnej správe alebo samospráve, v štátnych aj samosprávnych orgánoch, ktoré pôsobia v správe nehnuteľností, v geodetických a projekčných ateliéroch, firmách poskytujúcich informatické služby pre geodetov alebo môžu podnikať v odbor geodézia a kartografia a odhadoch nehnuteľností. Štúdium doplnené príslušnou odbornou praxou je základom, aby sa absolvent mohol uchádzať o udelenie štátnych geodetických oprávnení a oprávnenia na vykonávanie povolania majetkového odhadcu.

Vysoko vykvalifikovaní odborníci v oblasti geodézie a kartografie majú široké uplatnenie v inžinierskej geodézii a širokej správe nehnuteľností.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.