Pozemková geodézia a oceňovanie nehnuteľností
Štúdium v odbore pozemkovej geodézie a oceňovania nehnuteľností umožňuje študentovi nadobudnutie vedomostí z oblasti matematiky, prírodných a technických vied ale predovšetkým z geodézie a kartografie. Absolvent nadobudne kompetencie v oblasti hospodárenia nehnuteľnosťami a oceňovania ich hodnoty, katastru nehnuteľností, numerického spracovania a predstavovania výsledkov geodetického merania, ustaľovania a evidencie vlastníckeho stavu nehnuteľností, nadobúdania údajov pre informačné priestorové systémy a systémy hospodárenia nehnuteľnosťami, projektovania rozvoju vidieka, vyhotovovania máp pre potreby katastru nehnuteľností, geodetickej obsluhy investícií atď.
Absolvent nájde široké uplatnienie v hospodárskej praxi. Môže sa ubiehať o zamestnanie v administratíve verejnej správy i samosprávy, v podnikoch geodetických služieb, ktoré vykonávajú práce zviazané s modernizáciou katastru nehnuteľností, s sceľovaním a výmenou pozemkov, s oceňovaním nehnuteľností, s manažmentem a obchodom nehnuteľnosťami a pod.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.