Študujte 

na Vysokej škole inžiniersko – ekonomickej v Rzeszowe

Ak ste si zvolili inžinierske, bakalárske alebo magisterské štúdium

na Vysokej škole inžiniersko – ekonomickej v Rzeszowe v odbore:

• Informatika a kybernetická bezpečnosť

• Coaching a manažment ľudských zdrojov
• Geodézia a kartografia

vykonajte nasledovné kroky potrebné pri prijímacom konaní

Krok 1Zaregistrujte sa na stránke: www.wsie.edu.pl > záložka: Prijímacie konanie > PRIJÍMACIE KONANIE ON – LINE

 • na štúdium I. stupňa (inžinierske, bakalárske) do 30. septembra 2017 .
 • na štúdium II. stupňa (magisterské) do 28. februára 2018 .

Po registrácii vám bude zaslané (do vašej e-mailovej schránky) prístupové heslo na stránku s osobným dotazníkom  a prílohami (ktoré je potrebné vytlačiť a podpísať) a číslom účtu, na ktorý je potrebné uhradiť zápisný poplatok (350 PLN) a poplatok za prijímacie konanie (80 PLN) – je to jednorazový účet pre potreby prijímacieho konania;

Krok 2– Vytlačte vyplnený osobný dotazník a podpíšte ho;

– Uhraďte zápisný poplatok (350 PLN) a poplatok za prijímacie konanie (80 PLN) na účet individuálne vygenerovaný počas elektronickej registrácie

Názov banky:

Bank Polskiej Spółdzielczości, I Oddział Rzeszów, Al. Gen. Leopolda Okulickiego 20,  35-222 Rzeszow, Poľsko

(č. individuálneho účtu vygenerovaného pre kandidáta)

(dopíšte poznámku: zápisný poplatok a poplatok za prijímacie konanie: Meno a priezvisko);

– Vytlačte a podpíšte vyhlásenia:  o oboznámení sa s pravidlami prijímacieho konania, súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas so zasielaním informácií elektronickou cestou, súhlas s účasťou           v reklamných kampaniach vysokej školy  (na jednom formulári);

Vytlačte a podpíšte čestné vyhlásenie;

Krok 3– Všetky podklady je potrebné odovzdať na študijnom oddelení vysokej školy alebo odoslať poštou na adresu:

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna

Wydział Przedsiębiorczości

ul. Miłocińska 40

35-232 Rzeszow

POĽSKO

nasledovné dokumenty v origináli:

 •  osobný dotazník (podpísaný, vytlačený zo systému prijímacieho konania on – line, záložka „na tlač”)
 • v prípade prihlášky na štúdium I. stupňa (inžinierske, bakalárske)

a)     doklad o ukončení strednej školy

b)    maturitné vysvedčenie originál/kópia

 • v prípade prihlášky na štúdium II. stupňa (magisterské)

a)     diplom potvrdzujúci štúdium I. stupňa  (podpísaný)

 • 2 farebné fotografie (formát ako na občiansky preukaz,  s rozmermi 3,5 x 4,5;  podpísané menom a priezviskom na zadnej strane
 • originál potvrdenia o zaplatení zápisného poplatku a poplatku za prijímacie konanie (spolu 430 PLN) na individuálny účet kandidáta vygenerovaný počas elektronickej registrácie
 • kópia občianskeho preukazu
 • vyhlásenia týkajúce sa: oboznámenia sa s pravidlami prijímacieho konania, súhlasu so spracovaním osobných údajov kandidáta, súhlasu so zasielaním informácií elektronickou cestou, súhlasu s účasťou na reklamných kampaniach vysokej školy (podpisané)
 • čestné prehlásenie (podpísané)
Krok 4 – Po uzatvorení prijímacieho konania zverejní prijímacia komisia zoznam prijatých študentov na daný odbor na elektronickej  informačnej stránke vysokej školy, ktorú si môžete pozrieť

– poštou od prijímacej komisie dostanete nasledovné dokumenty:

 • rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania
 • informácie o začiatku akademického roka
 • zmluvu o spoplatnenom štúdiu
Krok 5– Z dekanátu dostanete e-mail: s číslom študenta, ktoré umožní prístup do virtuálneho študentského systému (WU). Prístup do študentského virtuálneho systému vám umožní skontrolovať rozpis prednášok, prístup k informáciám pre študentov, dokumentom, smerniciam, kontakt s dekanátom

Po prihlásení sa do virtuálneho študentského systému vám bude pridelené číslo účtu  (iné ako pri prijímacom konaní), na ktoré je potrebné uhradiť školné

Prvú úhradu je potrebné vykonať do 1. októbra (v prípade štúdia II. stupňa do 1. marca)

– Jedno vyhotovenie zmluvy o spoplatnenom štúdiu (po podpísaní) je potrebné priniesť na dekanát vysokej školy   alebo zaslať poštou do 1. októbra (v prípade štúdia II. stupňa do 1. marca)