Inžiniersky štúdijný odbor Informatika a kybernetická bezpečnosť bol schválený rozhodnutím Ministerstva školstva č. DSW.ZNU.6022.253.3.2015/2016.EK/AN z dňa 13. januára 2016

 Absolvent 3,5-ročného inžinierskeho štúdia praktického zamerania v odbore informatikakybernetická bezpečnosť získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti programovania a bezpečnosti informačných systémov a forenznej informatiky (Computer Forensics). Ďalšou výhodou absolventov budú vedomosti z oblasti právnych aspektov získavania a ochrany údajov.

Ukončenie štúdia v odbore informatika a kybernetická bezpečnosť umožní absolventom splniť všetky požiadavky, ktoré sú kladené službám zodpovedným za zhromažďovanie, spracovávanie    a analýzu údajov, predovšetkým digitálnych údajov využívaných informačnými systémami, vďaka čomu získajú kompetencie na prácu vo veľkých informatických firmách, v uniformovaných jednotkách a okrem toho sa budú môcť presadiť aj v podnikateľskej sfére.

Špecializácia: Programovanie informačných systémov

Táto špecializácia pripravuje študentov na samostatné projektovanie a tvorbu počítačových programov s využitím najmodernejších programátorských nástrojov. Absolvent získa praktické zručnosti, ktoré mu umožnia pracovať na akejkoľvek pozícii súvisiacej s projektovaním, testovaním, aktualizáciou alebo údržbou dokonca aj veľmi komplikovaných programátorských aplikácií a zložitých informačných systémov. Absolvent má kompetencie, ktoré mu umožnia vytvárať dokumentácie potrebné na spúšťanie a zavádzanie programov.

Špecializácia: Computer Forensics (forenzná informatika)

Špecializácia pripravuje študentov na tvorbu zložitých aplikácií zabezpečujúcich pred krádežou údajov, pred porušovaním ich integrity, porušením dôvernosti jednotlivých činností, krádežou identity, ako aj prevzatie kontroly nad systémovým zabezpečením počítačov a serverov. K základným kompetenciám absolventa patria aj schopnosť monitorovania hrozieb súvisiacich     s vyššie uvedenými činnosťami a znalosť právnych a administratívnych podmienok, vďaka ktorým môže pracovať ako špecialista v oblasti kybernetickej bezpečnosti.