Podyplomowe studia kwalifikacyjne

Studia obejmują 300 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk realizowanych w ciągu 3 semestrów.

Koszt studiów 1.600,00 zł/ semestr + jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

Zajęcia prowadzone są  w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio dwa razy w miesiącu oraz wspomagane w systemie e-learning.

Celem studiów jest:

  • zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami pedagogiki specjalnej w obrębie jej wszystkich subdyscyplin, ze szczególnym uwzględnieniem problemów oligofrenopedagogiki i spektrum autyzmu.
  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę o rodzajach niepełnosprawności, rozwoju i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych.
  • kształtowanie umiejętności interpersonalnych pedagoga, a przede wszystkim zapoznanie z warsztatem metodycznym i wyposażenie w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami o specjalnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności.
  • Studia adresowane są do nauczycieli pracujących z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu oraz do psychologów lub pedagogów różnych specjalności (wymagany jest dyplom ukończenia studiów magisterskich oraz przygotowanie pedagogiczne).

Słuchacz zobowiązany jest do odbycia 120-godzinnej praktyki. Praktyka realizowana jest w trakcie trzech semestrów–po 40 godzin praktyki w każdym.

Uzyskane kwalifikacje: Studia podyplomowe z Pedagogiki Specjalnej nadają uprawniania do pracy w charakterze nauczyciela uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pedagoga specjalnego, nauczyciela wspomagającego. Przygotowują merytorycznie i praktycznie do pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami rozwojowymi w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych placówkach oświatowych i instytucjach.  (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Dz.U. z 2017r. poz. 1575) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. z 2012r. Poz. 131)

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Studia nadają kwalifikacje na poziomie 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji