Dla Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej szczególnie ważny jest transfer wiedzy do praktyki, czyli dzielenie się wiedzą z otoczeniem branżowym i biznesowym w celu wykorzystania jej w praktyce. Transfer dokonuje się poprzez konferencje, seminaria naukowe i projekty.

Obecnie kontynuowane są badania dla praktyki gospodarczej w ramach projektu „Staż sukcesem naukowca” poprzez realizację następujących tematów:

– Naziemny skaning laserowy jako nowa usługa technologiczna w budownictwie,

– Automatyzacja technologii założenia bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu w systemie informacji przestrzennej,

– Opracowanie oraz wdrożenie szybkiej i taniej technologii pozyskiwania danych przestrzennych, za pomocą stacjonarnego skanera laserowego (Faro, Leica itp.), obiektów o niewielkiej wielkości (mała architektura, detale, rzeźby, elementy przemysłowe) zarówno w formie chmury punktów jak siatek przestrzennych z dokładnością milimetrową i submilimetrową.

Wyniki badań naukowych prowadzonych w ramach projektu „Staż sukcesem naukowca” posłużyły zacieśnieniu współpracy z praktyką gospodarczą, nabyciu umiejętności praktycznych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni, doskonaleniu procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach, jak również doskonaleniu programu kształcenia m. in. z przedmiotów fakultatywnych, ćwiczeń terenowych, czy praktyk studenckich. Odbycie przez pracowników naszej Uczelni kilkumiesięcznych staży w przedsiębiorstwach geodezyjnych zaprocentowało podczas realizacji procesu dydaktycznego poprzez przyjęcie i zaprezentowanie studentom nowych rozwiązań technologicznych. Pracownicy naukowo-dydaktyczni nabyli nowe umiejętności i mieli możliwość skonfrontowania nauki z działaniami w produkcji geodezyjnej.

Realizowane konferencje naukowe i seminaria również sprzyjają kontaktom środowiska akademickiego ze sferą praktyki i biznesu. W ostatnim czasie poruszono następujące problemy podczas konferencji naukowych:

· Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w rożnych dziedzinach gospodarki
– Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna
· Scalanie gruntów w miejscowościach budowy autostrad
· Rola geodezji w gospodarce narodowej
· Gospodarka energetyczna-ENERGIA 2008
· Motoryzacja i energetyka rolnictwa
· Ogrodnictwo Podkarpacia – Stan obecny i szanse rozwoju w przyszłości
· Alternatywne źródła dochodów ludności rolniczej
· Zdrowa żywność-bezpieczny kraj
· Przemiany współczesnej rodziny polskiej

Post a comment

You must be logged in to post a comment.