W Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej badania realizowane są  w obszarach nauk społeczno-ekonomicznych oraz nauk technicznych.

Badania naukowe zrealizowane w ostatnich latach przez nauczycieli akademickich
w zakresie nauk technicznych dotyczyły następujących obszarów:
Ocena wpływu lokalizacji autostrady na zagospodarowanie przestrzenne gruntów wsi
i określenie sposobów likwidacji negatywnych jej skutków,

Optymalizacja korekt lokalnych w zadaniach transformacji pomiędzy układami kartograficznymi na przykładzie układów 1965 i 2000,
– Sposób określenia pilności potrzeb scalenia i wymiany gruntów,
– Analiza porównawcza metod przetwarzania danych hiperspektralnych o zróżnicowanej rozdzielczości
,
Ocena funkcjonalności programów komputerowych stosowanych w produkcji geodezyjnej.

Obecnie realizowane tematy badawcze to:
Wymiana informacji geoprzestrzennych,
Pomiar bieszczadzkich cerkwi naziemnym skanerem laserowym,
– Badanie algorytmów i metod opracowania pomiarów kołnierzy rur stalowych,
– Badania wadliwości struktury przestrzennej obszarów wiejskich w południowej i południowo-wschodniej Polsce,
Badania za pomocą zautomatyzowanej sieci geodezyjnej deformacji inżynierskich konstrukcji wodnej elektrowni Dniestr i elektrowni atomowej Rowno,
– Badanie
zmian małych lodowców wysp Antarktycznych w pobliżu ukraińskiej stacjiVernadsky“,
Badania tektonicznych deformacji i aktywności sejsmicznej Europy.

Uczelnia wspólnie z Polską Akademią Nauk wydaje czasopisma naukowe TEKA, MOTROL, EKONTECHMOD, gdzie dodatkowym współwydawcą jest Politechnika Lwowska.

Proces naukowo-badawczy odbywa się w formie realizowanych:
· projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa Wyższego,
· projektów finansowanych z funduszy unijnych,
· badań finansowanych ze środków własnych Uczelni.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.