rek-online

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA zostały utworzone decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DNS-WUN-6022-17729-1/11 z dn. 29.07.2011 r.
Kierunek uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej – uchwała nr 994/2021 z dn. 7 października 2021 r.
Absolwent  3 – semestralnych studiów II stopnia na kierunku geodezja i kartografia  w zakresie geoinformatyki i skaningu laserowego posiądzie wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów technicznych, technologicznych i organizacyjno-prawnych z zakresu: geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, skaningu laserowego,  fotogrametrii cyfrowej i fotointerpretacji, systemów informacji przestrzennej oraz technik programowania. Absolwenci kierunku mogą pracować w wydziałach geodezji i kartografii urzędów administracji państwowej i samorządowej, jednostkach państwowych i samorządowych zajmujących się gospodarką nieruchomościami, w biurach geodezyjnych i projektowych, przedsiębiorstwach świadczących usługi informatyczne dla geodetów lub też prowadzić własne przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu geodezji i kartografii czy ogólnie pojętego pozyskiwana i przetwarzania geoinformacji. Wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu zastosowania rozwiązań geoinformatycznych będą mieli szerokie pole do działania w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym oraz wszystkich dziedzinach, gdzie wykorzystywane są dane przestrzenne np. ochrona środowiska, zarządzanie kryzysowe, marketing itp. Podstawą do uruchomienia specjalność była ścisła współpraca z rynkiem pracodawców, którzy wskazują zapotrzebowanie szczególnie na specjalistów z zakresu nowoczesnych technologii takich jak skaning laserowy czy geoinformatyka.

Zgodnie z art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje się w następujących zakresach:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
3) geodezyjne pomiary podstawowe;
4) geodezyjna obsługa inwestycji;
5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
6) redakcja map;
7) fotogrametria i teledetekcja.

 

Praktyczny profil kształcenia wspierają:

Post a comment

You must be logged in to post a comment.