rek-online

 

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie posiada uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA,  na podstawie decyzji MENiS nr DSW-3-4120-420/RO/02 z dnia 20 maja 2002 r. (studia trwają 3,5 roku – 7 semestrów)

Kierunek uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej – uchwała nr 994/2021 z dn. 7 października 2021 r.

Geodezyjne urządzanie przestrzeni  (profil praktyczny)
Specjalność geodezyjne urządzanie przestrzeni daje studentowi podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z dziedziny geodezji i kartografii.
Absolwent posiada kompetencje w zakresie: gospodarowania nieruchomościami, prowadzenia katastru nieruchomości, numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości, pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki nieruchomościami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania pomiarów i opracowywania map dla potrzeb katastrów nieruchomości, geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji, podejmowania działań z zakresu rozwoju nieruchomości.
Taki zakres wiedzy pozwala absolwentom na podjęcie pracy na różnych stanowiskach merytorycznie związanych z wykształceniem w administracji rządowej i samorządowej, biurach geodezyjnych prowadzących pracę z zakresu modernizacji katastru nieruchomości oraz scalania i wymiany gruntów oraz w jednostkach zajmujących się szeroko pojętą gospodarką ziemią

      Profil praktyczny kształcenia, umożliwia absolwentowi uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji pożądanych w działalności gospodarczej. Niniejsze efekty są osiągane dzięki zapewnieniu studentom szerokiego kontaktu z praktyką poprzez zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych kompetentnych osób posiadających doświadczenie w wykonywaniu zawodu – przedstawicieli firm i instytucji działających w danej branży. Dopełnieniem przekazanej wiedzy są praktyki zawodowe realizowane w przedsiębiorstwach i instytucjach, które zadeklarowały współpracę w tym zakresie oraz ćwiczenia terenowe. Dzięki cyklicznym spotkaniom z przedstawicielami praktyki podczas wykładów otwartych, warsztatów itp., studenci zapoznają się z aktualnymi wymaganiami rynku pracy. W planach studiów duży udział mają zajęcia w nowoczesnych specjalistycznych laboratoriach komputerowych wyposażonych w programy użytkowe stosowane w praktyce gospodarczej.
Nad doskonaleniem programu kształcenia czuwa Rada Programowa składająca się z przedstawicieli firm i instytucji działających w branży geodezyjnej, która dokonuje analizy programu kształcenia i proponuje ewentualne zmiany planów studiów w celu dostosowania do wymagań rynku pracy.

Praktyczny profil kształcenia na kierunku geodezja i kartografia zapewnia współpraca z:

Przedmioty realizowane podczas toku studiów

Uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii-aktualności GUGiK

Zgodnie z art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje się w następujących zakresach:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
3) geodezyjne pomiary podstawowe;
4) geodezyjna obsługa inwestycji;
5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
6) redakcja map;
7) fotogrametria i teledetekcja.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.