loga_ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

W związku z pojawianiem się w ostatnich latach w Polsce i na Słowacji coraz większej ilości uchodźców i imigrantów (Ukraińcy, Czeczeni, Wietnamczycy, Romowie), nowym zjawiskiem dla krajów jest integracja przybyszy z krajami przyjmującymi. Jest to  ważne zagadnienie, gdyż jednym z elementów charakterystycznych dla Europy, której Polska i Słowacja stały się częścią po wejściu do UE jest zjawisko wieloetniczności. Dlatego też zjawisko wielokulturowości, nabiera coraz większego znaczenia. Znajomość i akceptacja różnorodności kulturowej jest kluczowym elementem w budowaniu bezpiecznego świata, w którym różnice kulturowe nie będą generować konfliktów.

W Polsce i na Słowacji problemem jest brak odpowiedniej wiedzy na temat odmiennej od rodzimej: kultury, religii i obyczajów, dotyczy to osób pracujących w instytucjach zajmujących się uchodźcami i imigrantami: pracownicy pomocy społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, służby mundurowe (straż graniczna, policja, straż miejska), pracownicy oświaty i służby zdrowia.
Brak wiedzy powoduje nieprofesjonalne podejście w pracy z uchodźcami i imigrantami, co w konsekwencji prowadzi do niskich efektów pracy z tymi grupami, co zaś utrudnia i spowalnia integrację uchodźców i imigrantów ze społecznościami, do których przybywają. Ponadto fakt ten rodzi niechęć w stosunku do nich, co w konsekwencji prowadzi do powstawania uprzedzeń prowadzących do konfliktów.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji uchodźców jako  grupy marginalizowanej społecznie poprzez utworzenie Centrum Kształcenia na Rzecz Uchodźców. Celem jego jest podniesienie wiedzy na temat uchodźców  przybywających do Polski i na Słowację. Poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, działań kulturalnych, wydawanie  publikacji, dojdzie do: intensyfikacji współpracy po obu stronach granicy, która w przyszłości przyczyni się do poprawy sytuacji w sferze społecznej dotyczącej integracji uchodźców, wykształceni zostaną w dwóch krajach specjaliści z zakresu pracy z uchodźcami, wypracowane zostaną nowe metody pracy, co wpłynie na jakość pracy z uchodźcami, w konsekwencji poprawę ich sytuacji, szybszej ich integracji z krajami przyjmującymi, jakimi są Polska i Słowacja, co w długofalowym oddziaływaniu zapobiegnie konfliktom na tle narodowościowym.

Bezpośrednim odbiorcą projektu są: 1- grupy zawodowe po stronie polskiej i słowackiej z terenów przygranicznych, które pracują w instytucjach zajmujących się uchodźcami i imigrantami: pracownicy pomocy społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, służby mundurowe (straż graniczna, policja, straż miejska), pracownicy oświaty i służby zdrowia. Realizacja projektu doprowadzi do podniesienia wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z uchodźcami i imigrantami. 2-młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, która poprzez warsztaty z zakresu dialogu międzykulturowego podniesie swoją świadomość międzykulturową, co w efekcie zmniejszy uprzedzenia do innych nacji, co jest podstawą w tworzeniu bezpieczeństwa w wielokulturowej , współczesnej rzeczywistości społecznej.
Odbiorcami pośrednimi są uchodźcy i imigranci, którzy dzięki profesjonalnemu podejściu do nich, szybciej i łatwiej się zintegrują z krajami ich przyjmującymi-Polską i Słowacją, co w długofalowym oddziaływaniu zapobiegnie konfliktom na tle etnicznym i narodowościowym, a więc pośrednim odbiorcą będzie tez całe społeczeństwo polskie i słowackie.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.