rek-online

 

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

Studia podyplomowe na kierunku fotogrametria i teledetekcja  skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych chcących nabyć umiejętności w zakresie fotogrametrii i teledetekcji .
Absolwent niniejszych studiów podyplomowych może ubiegać się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie 7 – fotogrametria i teledetekcja na podstawie art. 44a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052)
( art. 44a ust. 4 : Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 1 lub 2.)

Zakres kształcenia (zgodny z zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii):

1. Zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne z zakresu geodezji i kartografii.
Absolwent zna ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z jej przepisami wykonawczymi.

2. Cyfrowe przetwarzanie obrazów.

Absolwent:

1) ma wiedzę z zakresu podstaw cyfrowego przetwarzania obrazów;

2) potrafi posługiwać się technikami cyfrowego przetwarzania obrazów w fotogrametrii cyfrowej
i teledetekcji.

3. Fotogrametria lotnicza i satelitarna.

Absolwent:

1) ma wiedzę z zakresu podstaw fotogrametrii lotniczej i satelitarnej oraz poszerzoną wiedzę na temat zastosowań fotogrametrii, w tym wiedzę w zakresie wykorzystania metod i technologii fotogrametrycznych do pozyskiwania danych do budowy baz danych topograficznych
i tematycznych;

2) ma wiedzę na temat budowy numerycznych modeli terenu (NMT) oraz numerycznych modeli pokrycia terenu (NMPT), a także modeli budowli;

3) zna i potrafi stosować w praktyce techniki i technologie fotogrametryczne, a w szczególności zna zasady tworzenia map obrazowych, map wektorowych i modeli wysokościowych.

4. Fotogrametria bliskiego zasięgu.

Absolwent:

1) ma wiedzę dotyczącą istniejących sensorów i ich kalibracji, terratriangulacji, modeli i wizualizacji 3D;

2) potrafi przeprowadzać fotogrametryczne pomiary inżynierskie.

5. Skaning laserowy.

Absolwent:

1) zna podstawy pozyskiwania danych z wykorzystaniem skaningu laserowego;

2) ma wiedzę z zakresu wyrównania bloków (orientacji skanów) oraz potrafi wykonywać opracowania modeli 3D.

6. Teledetekcja

Absolwent:

1) ma wiedzę z zakresu podstaw fizycznych teledetekcji;

2) zna dostępne materiały fotograficzne oraz rodzaje danych satelitarnych, a także ich

potencjalne zastosowania;

3) potrafi dokonywać interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz zna podstawy cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów lotniczych i satelitarnych;

4) ma poszerzoną wiedzę na temat zastosowań teledetekcji, w tym wiedzę w zakresie wykorzystania metod i technologii teledetekcyjnych do pozyskiwania danych do budowy baz danych topograficznych i tematycznych;

5) potrafi wykonywać opracowania tematyczne na podstawie danych teledetekcyjnych.

7. Ocena jakości produktów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

Absolwent zna i potrafi, zależnie od charakteru opracowania, dobrać metody oceny jakości produktów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, a także porównać i ocenić jakość opracowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

Przedmioty realizowane podczas studiów podyplomowych:

  • Cyfrowe przetwarzanie obrazów
  • Fotogrametria lotnicza i satelitarna
  • Skaning laserowy
  • Teledetekcja
  • Ocena jakości produktów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych
  • Fotogrametria bliskiego zasięgu
  • Zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne z zakresu geodezji i kartografii
  • Seminarium dyplomowe

 

Plan zajęć obejmuje 280 godzin, które będą realizowane podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych,
w podziale na 2 semestry, w formie wykładów i ćwiczeń z udziałem nauczyciela, jak również zdalnie
(z wykorzystaniem MS Teams oraz platformy e-learnigowej).

Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią specjaliści z doświadczeniem praktycznym.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z wynikiem pozytywnym jest zaliczenie na oceny pozytywne wszystkich przedmiotów, napisanie pracy końcowej oraz obrona przed komisją egzaminacyjną. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu fotogrametrii i teledetekcji potwierdzone będzie odpowiednim świadectwem.

KOSZT CAŁKOWITY: 6.000 zł + 300 zł OPŁATA WPISOWA (absolwenci WSI-E bez opłaty wpisowej) 

Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej należy złożyć z dokumentami w terminie rekrutacji. Wpłaty czesnego w wysokości 3.000,00 zł należy dokonać na 3 dni przed rozpoczęciem każdego semestru. Oplata może zostać rozłożona na 2 raty na pisemne podanie złożone do Rektora.

Czesne nie obejmuje opłaty za egzamin dyplomowy (300 zł) oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (30zł).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel 017 866 04 30 wew. 20, 22