rek-online

 

Agentem celnym jest osoba posiadająca licencję agenta celnego, przez co rozumie się wpis na listę agentów celnych w formie decyzji administracyjnej. W Polsce upoważnionym do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wpisu na listę agentów celnych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Warunkiem uzyskania wpisu jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie. Z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych można wystąpić niezwłocznie po ukończeniu naszych studiów podyplomowych AGENT CELNY. Wzór wniosku został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów/Krajowej Administracji Skarbowej. Wpis na listę agentów celnych jest bezpłatny. Szczegółowe warunki wpisu na listę agentów celnych określają:

– ustawa z dnia 19 marca 2004 r.  – Prawo celne (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1880);

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1702, z p. zm.).

Na podstawie przepisów wymienionych aktów prawnych instytucję agenta celnego można zdefiniować w następujący sposób: Agentem celnym jest osoba zawodowo zajmująca się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą i która prowadzi swoją działalność w dowolnej formie prawnej (lub będąca pracownikiem reprezentowanego podmiotu). W praktyce gospodarczej pojęcie agenta celnego jest rozumiane szerzej – jako specjalisty od organizacji i obsługi handlu zagranicznego. Posiada on bowiem wiedzę i umiejętności nie tylko z zakresu zasad obrotu towarowego  i obsługi celnej, ale także z zakresu organizacji handlu zagranicznego oraz z zakresu TSL (Transportu-Spedycji i Logistyki).

Adresatami studiów podyplomowych AGENT CELNY są absolwenci wszystkich kierunków studiów, posiadający co najmniej dyplom licencjata.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Wykształcenie specjalisty w zawodzie agenta celnego wymaga przyswojenia dość szerokiego wachlarza wzajemnie powiązanych zagadnień, z różnych dziedzin prawa, ekonomii i logistyki, dlatego absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy lub działalności gospodarczej w zakresie:

– jako agenci celni lub jako przedsiębiorcy prowadzący agencje celne i magazyny celne,

– specjaliści obsługujący wolne obszary celne;

– jako specjaliści branży TSL (transport-spedycja-logistyka)  lub jako przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tej branży, czyli jako:

– spedytorzy krajowi i międzynarodowi,

– przedsiębiorcy wykonujący transport międzynarodowy i krajowy,

– specjaliści-spedytorzy ds. organizacji procesów przemieszczania ładunków oraz jako przedsiębiorcy spedycyjni,

– logistycy-specjaliści i osoby prowadzące przedsiębiorstwa obsługi logistycznej  obrotu towarowego (ze wskazaniem na terminale zbiorcze do obsługi przesyłek drobnicowych);

– specjaliści ds. handlu zagranicznego oraz jako właściciele firm handlu zagranicznego;

– specjaliści ds. celnych występujący jako przedstawiciele firm handlu zagranicznego przed organami celnymi i podatkowymi w ramach udzielonego im upoważnienia.

Studia podyplomowe AGENT CELNY są również adresowane do osób zainteresowanych pracą lub już pracujących w jednostkach administracji publicznej związanych z obrotem towarowym z zagranicą, takich  jak (przykładowo): Inspekcja Transportu Drogowego, Inspekcja Jakości Handlowej Towarów Rolno-Spożywczych, Straż Graniczna, Policja, zarządy przejść granicznych, banki i instytucje finansowe (jako specjaliści ds. rozliczania transakcji handlu zagranicznego, znający formuły handlowe INCOTERMS czy uwarunkowane formy zapłaty w handlu zagranicznym (akredytywa, inkaso dokumentowe). Studia przygotowują także do podjęcia pracy w administracji celnej, podatkowej i skarbowej,  połączonych od dnia 1 marca 2017 r. w Krajową Administrację Skarbową.

Nasz absolwent może również ubiegać się o zwolnienie z części egzaminu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym dla członków zarządów i osób zarządzających transportem – zgodnie z art. 38a ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907). Szerzej o zasadach certyfikacji w tym zakresie informują na swoich stronach Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Instytut Transportu Samochodowego.

 

CZESNE: 4.200,00 zł + 300,00 zł OPŁATA WPISOWA

Czesne nie obejmuje opłaty za egzamin dyplomowy (300 zł) oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (30zł).

Punkt rekrutacyjny: bud. dydaktyczny B, ul. Miłocińska 40
czynny  od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00
Kontakt: 17/ 866 04 30 wew. 20,22, dziekanat@wsie.edu.pl

Przedmioty realizowane na studiach

Efekty kierunkowe