PRAKTYKI STUDENCKIE (rok akademicki 2016/2017)

PEŁNOMOCNIK DS. PRAKTYK STUDENCKICH
dr Arkadiusz Lisak
pokój 303 (III piętro)
tel.: (017) 866-04-30 wew. 38
e-mail: alisak@wsie.edu.pl

Dyżury Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich w okresie listopadzie 2016:
– czwartki, 11:30-13:00

Ponadto, będę dostępny podczas zjazdów w dniach 5-6.11.2016, 19-20.11.2016, 26-27.11.2016 (por. harmonogram zajęć).

(dyżury w kolejnych miesiącach będą podawane na bieżąco)

Obowiązująca ilość tygodni praktyki dla poszczególnych kierunków i roczników studiów:

Studia I stopnia
KierunekRok I
(Semestr II)
Rok II
(Semestr IV)
Rok III
(Semestr VI)
Geodezja i kartografia
(studia inżynierskie)
rok rozpoczęcia studiów: 2014 i 2015
2 tygodnie
(10 dni = 80 godz.)
1 tydzień
(5 dni = 40 godz.)
2 tygodnie
(10 dni = 80 godz.)
Geodezja i kartografia
(studia inżynierskie)
rok rozpoczęcia studiów: 2016
3 tygodnie
(15 dni = 120 godz.)
(realizacja na Uczelni)
3 tygodnie
(15 dni = 120 godz.)
(realizacja na Uczelni)
6 tygodni
(30 dni = 240 godz.)
Coaching i zarządzanie
zasobami ludzkimi
(studia licencjackie)
3 tygodnie
(15 dni = 120 godz.)
4 tygodnie
(20 dni = 160 godz.)
5 tygodni
(25 dni = 200 godz.)
Studia II stopnia 
KierunekSemestr ISemestr II
Geodezja i kartografia
(studia magisterskie)
8 tygodni
(40 dni = 320 godz.)
4 tygodnie
(20 dni = 160 godz.)

 

Szczegółowe i kompletne informacje znajdują się na Wirtualnej Uczelni (archiwum):
Wirtualna Uczelnia (wu.wsie.edu.pl/wu) -> MENU -> Wiadomości -> Praktyki studenckie

Najważniejsze informacje o praktykach w 2016 r. – skrót
:

Studenci we własnym zakresie poszukują miejsca praktyki i sami uzgadniają czas jej odbywania w zależności od możliwości obu stron, w zakresie wyznaczonym dla poszczególnych specjalności i adekwatnie do roku studiów.

Praktyki studenckie można odbywać w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. (studenci III roku Pracy socjalnej mogą odbywać praktyki od 15 lutego do 21 maja 2016 r.). Do 30 kwietnia 2016 r. studenci składają do Pełnomocnika ds. praktyk studenckich Porozumienie z pracodawcą o przyjęciu na praktykę studencką (studenci III roku Pracy socjalnej składają porozumienie do 28 lutego 2016 r.).

Studenci po odbyciu praktyki składają w nieprzekraczalnych (osobno opublikowanych) terminach do Pełnomocnika ds. praktyk studenckich kompletną dokumentację (autorskie sprawozdanie z praktyk w Dzienniczku praktyk studenckich z kompletem pieczątek i podpisów oraz uzupełnioną przez pracodawcę i właściwą dla danego kierunku ankietę oceny studenta przez pracodawcę) oraz przystępują do zaliczenia ustnego z praktyk przed komisją egzaminacyjną uzyskując ocenę z praktyk, będącą średnią ważoną ocen z ankiety pracodawcy oraz odpowiedzi ustnej (szczegółowe terminy zaliczeń są podane w organizacji praktyk studenckich na dany rok akademicki na Wirtualnej Uczelni).

Osoby, które pracują zawodowo i w ramach swoich obowiązków służbowych wypełniają Ramowy Program Praktyki mogą uzyskać zaliczenie praktyki bez konieczności jej odbywania (i wypełniania sprawozdania) na podstawie stosownego zaświadczenia z zakładu pracy i podania o zwolnienie z praktyk. Pracodawca na zaświadczeniu potwierdza zatrudnienie studenta (zakład pracy, okres zatrudnienia, stanowisko), zakres realizowanych czynności i realizację Ramowego Programu Praktyk w ramach obowiązków służbowych pracownika.

Praktyki podlegają kontroli w miejscach i terminach ich odbywania.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.