Zadaniem każdej szkoły wyższej jest nauczanie jej studentów samodzielnego przyswajania sobie odpowiedniej wiedzy oraz nauczenie ich sprawnego posługiwania się zdobytą wiedzą w działalności praktycznej. Na kierunkach technicznych o profilu praktycznym, w tym na geodezji i kartografii, szczególną rolę w procesie nauczania spełniają praktyki i ćwiczenia terenowe. Same studia teoretyczne, bez dodatkowego praktycznego przeszkolenia w produkcji nie przygotowują w wystarczającym stopniu przyszłych inżynierów do wykonywania swojego zawodu.
Głównym celem ćwiczeń terenowych oraz praktyk studenckich jest zebranie w pewien całokształt wiadomości teoretycznych i wykorzystanie ich do działań praktycznych. Ponadto studenci wykonują zadania polegające na łączeniu poznanych w trakcie nauki technik pomiarowych w cały ciąg technologiczny prowadzący do rozwiązania pewnego większego i bardziej złożonego problemu, w warunkach naturalnych takich, z jakimi spotkają się w swojej pracy zawodowej.
Na kierunku geodezja i kartografia młodzież odbywa ćwiczenia terenowe po każdym roku studiów, podczas których doskonali swoje umiejętności w terenie pod okiem nauczyciela akademickiego. Ćwiczenia terenowe w zakresie geodezji i geodezji inżynieryjnej realizowane są obecnie w Polańczyku, a w ramach współpracy z Politechniką Lwowską odbywają się również na Ukrainie.
Nasza praca w Polańczyku możliwa jest to dzięki gościnności ZŚ AZS w Rzeszowie.
Ukształtowanie terenu okolic Polańczyka generuje podczas wykonywania prac pewne problemy techniczne, z którymi uczestnicy zajęć muszą sobie poradzić, a które automatycznie podnoszą ich świadomość w zakresie planowania, przygotowywania i prowadzenia pomiarów w terenie. Natomiast odmienność środowiska Polańczyka w stosunku do terenów w pobliżu uczelni wymusza zmianę nastawienia i nowe podejście do pomiarów wykonywanych do tej pory tylko na zajęciach, ciągle w podobnych warunkach. Ograniczona zostaje możliwość powielania błędów i złych nawyków.
Zajęcia odbywają się w dwóch 10-dniowych turnusach. Podczas ćwiczeń studenci zakwaterowani są na terenie ośrodka wypoczynkowego, położonego nad samym brzegiem Jeziora Solińskiego, w domkach campingowych, wyposażonych w aneks kuchenny, węzeł sanitarny i salonik telewizyjny. Studenci wyposażeni w nowoczesny sprzęt wykonują swoje zadania w terenie górskim, a więc trudnym do pomiaru, zwłaszcza dla początkujących i mało doświadczonych geodetów. Pomimo napotykanych trudności studenci dobrze wywiązują się ze swoich zadań. Znakomita większość z nich często podkreśla pozytywną rolę tego typu zajęć w procesie kształcenia. Z ich ust niejednokrotnie słyszy się opinię, że ćwiczenia te dają im więcej wiedzy i umiejętności praktycznego
wykonywania wyuczonego zawodu niż ćwiczenia w ramach zajęć, że dopiero te pozwoliły im zrozumieć i opanować procedury i techniki stosowane w produkcji geodezyjnej.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.