rek-online

 

Nabór ciągły

Studia podyplomowe na kierunku fotogrametria i teledetekcja skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych zainteresowanych ubieganiem się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji zgodnie z wymaganiami określonymi załącznikiem nr 3 do Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 31.01.2014 r.
w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
Po odbyciu niniejszych studiów oraz udokumentowaniu praktyki zawodowej, absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia w ww. zakresie bez egzaminu.

Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 31.01.2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

 Przedmioty:

  • Cyfrowe przetwarzanie obrazów
  • Fotogrametria lotnicza i satelitarna
  • Skaning laserowy
  • Teledetekcja
  • Ocena jakości produktów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych
  • Fotogrametria bliskiego zasięgu
  • Technologie geoinformacyjne i infrastruktura informacji przestrzennej
  • Zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne z zakresu geodezji i kartografii
  • Seminarium dyplomowe

 Plan zajęć obejmuje 310 godzin, które będą realizowane podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych, w podziale na 2 semestry, w formie wykładów i ćwiczeń z udziałem nauczyciela. Dbamy o komfort, czas i pieniądze naszych studentów – część zajęć prowadzona będzie w formie e-learningu.

Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią specjaliści z doświadczeniem praktycznym.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z wynikiem pozytywnym jest zaliczenie na oceny pozytywne wszystkich przedmiotów, napisanie pracy końcowej oraz obrona przed komisją egzaminacyjną. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu fotogrametrii i teledetekcji potwierdzone będzie odpowiednim świadectwem, zgodnym ze wzorem MNiSW.

 CZESNE ZA STUDIA (2 semestry): 3.400 zł + 300 zł OPŁATA WPISOWA
Absolwenci studiów I lub II stopnia w WSI-E korzystają z 20% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych

Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej należy złożyć z dokumentami w terminie rekrutacji. Opłatę wpisową uiścić należy na indywidualny nr rachunku bankowego wygenerowany podczas rejestracji on-line.

Wpłaty czesnego w wysokości 1.700,00 zł należy dokonać na 3 dni przed rozpoczęciem każdego semestru. Oplata może zostać rozłożona na 2 raty na pisemne podanie złożone do Rektora. Czesne należy uiścić na indywidualny nr rachunku bankowego nadany przez dziekanat po uruchomieniu studiów (inny niż wygenerowany podczas rekrutacji on-line).

Planowane terminy zjazdów: 4 razy w semestrze

Punkt rekrutacyjny: bud. dydaktyczny A, ul. Miłocińska 46
czynny  od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 – 15.30
sobota w godz. 9.00 – 13.00
Kontakt: 17/ 866 04 30 wew. 21, 36 lub 34, rekrutacja@wsie.edu.pl